mobil dkp037 741 01 12     mail dkp info@dkpmarket.sk     web dkp www.dkpmarket.sk

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre e-shop www.dkpmarket.sk

(ďalej len "VOP")

1. PREDMET

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti objednávateľa a spoločnosti DKP market s.r.o. sídlom: 494 01 Nitra, Levická 54, IČO: 45890633, DIČ: 2023127425, IČ DPH: SK2023127425, zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra, odd. Sro., vl. č.: 43574/N (ďalej len "spoločnosť DKP market s.r.o." alebo len "DKP") pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.dkpmarket.sk alebo shop.dkpmarket.sk .

2. DEFINÍCIE

2.1. Pojmy definované v tomto článku 2. , majú pre účely týchto VOP nasledovný význam:

2.2. E-Shop. E-Shop je internetový obchod spoločnosti DKP umiestnený na internetovej stránke www.dkpmarket.sk resp. stránke shop.dkpmarket.sk umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného DKP na uvedenej stránke.

2.3. Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formulára obsahujúceho pole pre vyplnenie údajov o objednávateľovi vrátane osobných údajov . Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nieje nevyhnutnou podmienkou využívania E-Shopu, avšak spájajú sa s ňou určité výhody poskytované DKP market (zľavy, pravidelné informovanie o zľavách a akciách v predajniach DKP).

2.4. Objednávateľ. Objednávateľom je fyzická osoba spôsobilá k právnym úkonom alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-Shop a uzavrieť s DKP kúpnu zmluvu ohľadne tovaru ponúkaného cez E-Shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-Shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti DKP market s.r.o. . Za objednávateľa právnickú osobu jedná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

2.5. Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od objednávateľa, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar dodaný.

2.6. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje objednávateľa, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

2.7. Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.dkpmarket.sk resp. shop.dkpmarket.sk, ktorá obsahuje hlavne textové označenie výrobku (napr. názov, dekor, atď.), a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od okamihu ich zverejnenia na internetovej stránke www.dkpmarket.sk . Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú predovšetkým podlahoviny, dvere a príslušenstvo.

3. UZATVÁRANIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na ktorej základe spoločnosť DKP market s.r.o. dodá objednávateľovi objednaný tovar (ďalej len "Kúpna zmluva") dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka objednávateľa a písomného prijatia návrhu na uzatvorenie zmluvy zo strany spoločnosti DKP market s.r.o. .

3.2. Návrh na uzatvorenie zmluvy (objednávka). Návrhom na uzatvorenie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná spoločnosti DKP market s.r.o. . Objednávku možno uskutočniť predovšetkým vyplnením objednávkového formulára na internetovej stránke www.dkpmarket.sk resp. shop.dkpmarket.sk a jeho odoslaním cez E-Shop.

3.3. Objednávka obsahuje tiež:
• prehlásenie potvrdzujúce, že sa objednávateľ zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a úplne s nimi súhlasí,
• prehlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy,
• udelenie bezvýhradného súhlasu s použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely spoločnosti DKP,
• prehlásenie, že všetky zákazníkom uvedené údaje sú pravdivé.

3.4. Návrh na uzatvorenie zmluvy zaniká:
• odmietnutím návrhu objednávateľa zo strany DKP,
• uplynutím 5-dennej doby pre prijatie objednávky.

3.5. Prijatie návrhu na uzatvorenie zmluvy. Prijatie návrhu na uzatvorenie zmluvy je včasné písomné prehlásenie spoločnosti DKP adresované objednávateľovi, v ktorom spoločnosť DKP potvrdzuje, že návrh objednávateľa na uzatvorenie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosti okamihom doručenia prijatia návrhu objednávateľom na E-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti DKP neznamená prijatie návrhu.

3.6. Objednávateľ nemá nárok na uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Spoločnosť DKP je oprávnená odmietnuť návrh na uzatvorenie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

3.7. Okamih uzatvorenia Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom, kedy prijatie návrhu na uzatvorenie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu objednávateľovi. Predmetom uzatvorenej Kúpnej zmluvy je záväzok DKP dodať objednávateľovi tovar do určeného miesta dodania a záväzok objednávateľa tovaru v mieste dodania v dohodnutom čase tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné náklady.

3.8. Zmena objednávky po uzatvorení Kúpnej zmluvy. Akákoľvek zmena objednávky po uzatvorení Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode objednávateľa a spoločnosti DKP. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nieje spoločnosť DKP povinná prijať.


4. KÚPNA CENA TOVARU

4.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktorá je prijatím návrhu na uzatvorenie zmluvy zo strany DKP. Kúpna cena vždy zahrňuje DPH a je stanovená v mene Euro.

4.2. Kúpna cena z tovar nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu DKP do miesta dodania, ktoré budú objednávateľovi účtované zvlášť podľa spôsobu dopravy tovaru do miesta dodania, ktorí si objednávateľ zvolil.

4.3. Po uzatvorení Kúpnej zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti DKP a to jedným z nasledujúcich spôsobov, z ktorých je objednávateľ oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:
• platba na účet spoločnosti DKP platobnou kartou pred dodaním tovaru,
• platba na účet spoločnosti DKP prostredníctvom online platobných nástrojov bánk (napr. Tatra Pay, Sporo Pay, e - platbami UCB a pod.)
• dobierkou - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru:
• platba prostredníctvom Slovenskej pošty ("na dobierku ") pri prevzatí tovaru,
• platba kuriérovi pri prevzatí tovaru.

4.4. Záväzok objednávateľa zaplatiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti DKP uvedený v potvrdení objednávky. Pri platbe na účet spoločnosti DKP sa objednávateľ zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.


5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

5.1. Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť DKP povinná dodať objednávateľovi tovar je uvedená v potvrdení objednávky. Pokiaľ neni v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa spoločnosť DKP dodať (tovar ktorý má skladom) objednávateľovi najneskôr do 15 dní od potvrdenia objednávky.

5.2. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spája odlišná dodacia doba. Pri výbere spôsobu dodania je objednávateľovi poskytnutá vždy informácia, aká dodacia doba sa s daným spôsobom prepravy zväčša spája.

5.3. Pri výbere spôsobu platby kúpnej ceny na účet spoločnosti DKP market s.r.o. začína dodacia doba plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti DKP market s.r.o. za podmienky, že objednávateľ pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia doba bežať až od priradenia platby k objednávke objednávateľa.


6. MIESTO DODANIA

6.1. Miestom dodania je adresa, ktorú objednávateľ uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť DKP market s.r.o. ju ako miesto dodania potvrdila.


7. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA

7.1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže objednávateľ vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaním miesta dodania.

7.2. Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania sú:
• Poštová preprava ("na dobierku"),
• Preprava kuriérom do 3 dní,
• Vlastnými vozidlami DKP v rámci SR, po spevnených a zakreslených cestných komunikáciách. O rozvoze tovaru sa kupujúci dozvie minimálne 1 - 2 dni dopredu prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Vodič prepravného vozidla upresní čas vykládky.

7.3. Cena prepravy tovaru:

• Cena dopravy v rámci SR je závyslá od výšky celkovej objednávky a zobrazuje sa pred uončením samotnej objednávky.
• Pri nákupe tovaru nad 1200 EUR je doprava v SR zdarma, ostatné krajiny individuálne.

7.3.1. Informácie o cene prepravy (prepravné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená u konkrétneho druhu prepravy tovaru.

8. DODANIE TOVARU

8.1. Záväzok spoločnosti DKP dodať tovar je splnený prevzatím objednaného tovaru objednávateľom v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je objednávateľ povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. Spolu s dodacím listom obdrží objednávateľ účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

8.2. Záväzok spoločnosti DKP dodať tovar sa považuje za splnený i v prípade, že spoločnosť DKP bola pripravená odovzdať tovar objednávateľovi v dohodnutom mieste a čase, resp. pokiaľ mu spoločnosť umožní prevzatie tovaru a objednávateľ si neprevzal tovar z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti DKP.

8.3. V prípade, že si objednávateľ tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti DKP späť, je spoločnosť DKP market s.r.o. oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od objednávateľa požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisejúce s neúspešným dodaním tovaru.

8.4. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať obal na výrobku, pokiaľ má tovar poškodený obal na výrobku je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť vodičovi prepravného vozidla. V prípade poškodenia tovaru, zapíše túto skutočnosť kupujúci do dodacieho listu - za asistencie vodiča.
 
8.5. Objednávateľ je povinný si zaistiť zloženie tovaru z korby vozidla alebo môže dodávateľ účtovať vykládku tovaru podľa náročnosti vykládky v cene od 15 do 50 EUR / paleta. V prípade závažných prekážok môže dodávateľ odmietnuť tovar vyložiť. Nevyložený tovar nemá vplyv na povinnosť úhrady dopravy tovaru a nákladov na odvoz a uskladnenie tovaru.


9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

9.1. Spoločnosť DKP market s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí objednávateľom a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov. Ako záručný list slúži účtovný doklad.

9.2. Podrobnosti o právach objednávateľa vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.


10. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Odstúpenie objednávateľa od Kúpnej zmluvy. V zmysle § 9 a nasl. zákona 108/2000 Z.z. je objednávateľ i bez uvedenia dôvodu oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v lehote 7 dní od dňa jej uzavretia. Včasné odstúpenie podľa tohoto bodu je účinné dňom, kedy je odstúpenie doručené spoločnosti DKP market s.r.o.. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné , inak je neplatné. Odstúpením objednávateľa od Kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Spoločnosť DKP market s.r.o. je povinná:
• prevziať tovar späť od objednávateľa, pričom objednávateľ je povinný odovzdať tovar na ktorejkoľvek predajni DKP market s.r.o., alebo ho zaslať spoločnosti DKP market s.r.o. na vlastné náklady,
• vrátiť objednávateľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dne odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za tovar, avšak vždy až po vrátení nepoškodeného tovaru.

10.2. Odstúpenie spoločnosti DKP market s.r.o. od Kúpnej zmluvy. Spoločnosť DKP market s.r.o. je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy hlavne z nasledujúcich dôvodov:
• pokiaľ pri platbe na účet spoločnosti DKP objednávateľ nezaplatil kúpnu cenu v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky,
• pokiaľ objednávateľ neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti DKP,
• pokiaľ objednávateľ neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenom odbernom termíne 18 dní,
• pokiaľ aj napriek úsiliu spoločnosti DKP, ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť DKP schopná dodať tovar, predovšetkým z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nieje v možnostiach DKP inak ho zabezpečiť,
• pokiaľ sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť DKP tovar nakupuje.

10.3. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom, kedy je odstúpenie doručené druhej strane. Pre písomné odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme E-mailu.

10.4. Odstúpenie od zmluvy sa však netýka nároku spoločnosti DKP na náhradu škody spôsobenej na tovare a jeho obale ani nároku na náhradu nákladov DKP vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru objednávateľovi.

10.5. Prípadné svoje nároky voči objednávateľovi je spoločnosť DKP oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených objednávateľom a vrátiť mu čiastku zníženú o svoje nároky.


11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

11.1 . Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.3.2018

11.2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetových stránkach www.dkpmarket.sk resp. shop.dkpmarket.sk

11.3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (tj. obsahom objednávky a potvrdením objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a alternatívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanoveniami týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nieje tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takéhoto ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

11.5. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.


Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese: DKP market, s.r.o. prevádzka: Murgašova 10, 949 01 Nitra, IČO: 45890633, DIČ: 2023127425, IČ DPH: SK2023127425. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete tu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť (najlepšie kuriérom) na adresu: DKP market, s.r.o., Murgašova 10, 949 01 Nitra (ak ste na prevzatie tovaru splnomocnili určitú osobu, doplňte jej meno a adresu) najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Predpokladaný odhad týchto nákladov je 10 - 60 EUR.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.